POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Katowice

Apel Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej w sprawie ograniczenia pracy w niedziele i więta

Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej zwracają sie do Parlamentarzystów o ustanowienie regulacji prawnych ograniczających handel w niedziele i więta.

Katowice 9 wrzenia 2006 r.

dr Antoni Winiarski
Przewodniczący Rady Porozumienia
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce

ródło: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kronika.html

Pokrewne informacje:
W niedzielę nie kupuję (Wiara.pl)

Apel Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej w sprawie migrantów zarobkowych

Zwracamy się z naglącym apelem do odpowiedzialnych organów władz Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie pilnych rodków zaradczych w obronie praw migrantów zarobkowych w krajach Unii Europejskiej.

Coraz częciej otrzymujemy relacje na temat łamania podstawowych praw pracowniczych oraz praw człowieka w stosunku do polskich migrantów zarobkowych. W wielu krajach polscy pracownicy są zmuszani do częstej pracy w nadgodzinach bez należnego wynagrodzenia, pozbawiani urlopu, realnej opieki medycznej, zasiłków chorobowych, itd. W razie wypadków przy pracy, łącznie z trwałym inwalidztwem, pracodawcy zwalniają polskich migrantów zarobkowych dyscyplinarnie z pracy bez jakiegokolwiek odszkodowania. Migranci zarobkowi odmawiają ze względów oszczędnociowych zapisywania się do miejscowych związków zawodowych. W przypadku konfliktów pracowniczych mogą dochodzić swych praw jedynie przed sądami pracy i sądami cywilnymi, lecz często nie posługują się żadnym językiem obcym i nie są w stanie opłacić honorarium adwokata.

Duszpasterze i nieliczni wolontariusze są w stanie udzielić bezpłatnej pomocy prawnej tylko niewielu osobom i w najbardziej drastycznych przypadkach. Potrzebują oni jednak fachowego wsparcia ze strony polskich instytucji państwowych.

Służby konsularne powinny informować wszystkie odpowiedzialne organy państwa o warunkach zatrudnienia, warunkach mieszkaniowych i o stanie respektowania praw człowieka i praw pracowniczych migrantów zarobkowych. Do czasu uruchomienia za granicami kraju wyspecjalizowanych agend opieki nad migrantami zarobkowymi służby konsularne powinny prowadzić koordynację pomocy prawnej i humanitarnej w krajach największych migracji.

dr Antoni Winiarski
Przewodniczący Rady Porozumienia
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce

ródło: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/index.html

Pokrewne informacje:

Kociół ujął się za Polakami w Szkocji

Życie Warszawy, 21.09.2006.

Rusza kampania szkockich związków zawodowych T&G i Kocioła rzymskokatolickiego, która ma zwrócić uwagę na nieprzestrzeganie praw pracowników z Polski  ...
więcej ...odwiedzin od 27.06.2000