POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Grudziądz

Spotkanie Prezesów lub przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej - Jasna Góra 03.06.2006 r.

Spotkanie Prezesów lub przedstawicieli
Klubów Inteligencji Katolickiej

Jasna Góra 03.06.2006 r.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma. Uczestniczyło w nim około 50 osób reprezentujących 23 Kluby Inteligencji Katolickiej z całej Polski.

Spotkanie prowadził dr Antoni Winiarski - współprzewodniczący Rady Porozumienia, a wspomagał go dr Stanisław Latek, sekretarz Rady Porozumienia.

Porządek spotkania zaproponowany przez sekretarza obejmował następujące zagadnienia:

  • udział Klubów w spotkaniu z Ojcem więtym w Krakowie
  • program jesiennego Spotkania Prezesów Klubów w Katowicach
  • stosunek Klubów do bieżących wydarzeń politycznych i do problemu lustracji duchownych
  • udział KIK-ów w Dniu Papieskim oraz w Kongresach Tematycznych ORRK
  • sprawy różne

1. Według informacji przekazanych przez przedstawicieli Klubów uczestniczących w uroczystociach na krakowskich Błoniach uczestniczyło w nich około 500 pielgrzymów z 10 Klubów. 200 młodych ludzi z Klubów wzięło udział w spotkaniu młodzieży z Benedyktem XVI.
Zebrani podziękowali przedstawicielom KIK-u krakowskiego za inicjatywę zaproszenia Klubów do udziału w uroczystociach na Błoniach oraz za uzyskanie zaproszeń i wielki wysiłek organizacyjny związany z realizacją tej inicjatywy. Kilka osób opowiedziało o swoich przeżyciach i wrażeniach doznanych podczas pobytu w Krakowie.

2. Dr Antoni Winiarski zapoznał zebranych z programem spotkania Prezesów w Katowicach w dniach 8 - 10 wrzenia 2006.

3. Głównym dniem spotkania będzie sobota (09.09.2006). Po mszy w. w katedrze, która to msza będzie również elementem uroczystoci 25 - lecia KIK-u katowickiego, przewiduje się sesję powięconą miejscowemu KIK-owi oraz problematyce ląskiej. Następnie program przewiduje zwiedzanie Katowic, a wieczorem - obrady. W niedzielę organizatorzy zaproponowali wyjazd do Piekar ląskich.
   Niektórzy uczestnicy spotkania (m.in. z Krakowa) uznali za konieczną zmianę programu spotkania, w taki sposób, aby można było uczestniczyć w nim tylko 1 dzień. W toku dalszej dyskusji zebrani doszli do konkluzji, że wiodącym tematem spotkania powinien być: "Przyszłoć i zadania Klubów oraz pozyskiwanie nowych członków". Należy zaprosić kilku (3-5) panelistów, którzy przedstawią swój punkt widzenia, a potem powinna się odbyć ogólna dyskusja.
Padły propozycje konkretnych panelistów (m.in. duszpasterzy młodzieży), ale uznano, że przyjmowane będą zgłoszenia (propozycje) uczestników panelu do końca czerwca. Proponowana sesja (z dyskusją panelową) mogłaby się odbyć w sobotę w godzinach 14:00 - 17:00.

4. Sekretarz Rady Porozumienia poinformował o "Głosie" Prezydium Zarządu Klubu warszawskiego na temat wejcia do rządu pp. Andrzeja Leppera i Romana Giertycha, a także o owiadczeniu KIK-u gdańskiego, które miało charakter polemiczny w stosunku do "Głosu". Sprawa nie wywołała dłuższej dyskusji. Uznano, że Kluby są różne i dopuszczalna jest różnica zdań w sprawach publicznych. Apelowano, aby język oficjalnych dokumentów klubowych pozbawiony był agresji.
Sprawa lustracji natomiast jest zbyt wieża i trudna. Postanowiono, że ewentualne stanowisko w tej sprawie zajmą Prezesi we wrzeniu podczas spotkania w Katowicach.
Projekt owiadczenia należy jednak przygotować wczeniej, aby uczestnicy mogli się z nim zapoznać przed spotkaniem.

5. Dr Stanisław Latek apelował o udział KIK-ów w najbliższym Dniu Papieskim i prosił o przesyłanie informacji na ten temat. Zapowiedział też zorganizowanie spotkania jesienią na temat właciwego przygotowania Kongresu Tematycznego powięconego mediom. Za przeprowadzenie tego kongresu odpowiedzialne są Kluby.

6. W końcowej częci spotkania (sprawy różne) mówiono o ewentualnej zmianie terminu Pielgrzymki Klubów na Jasną Górę, o dramatycznej sytuacji finansowej niektórych Klubów, a także o starzeniu się członków KIK-ów.
Zaproponowano zaproszenie na następną Pielgrzymkę KIK-ów ks. kardynała Józefa Glempa.
Pytano o szczegóły uroczystoci jubileuszowych Klubu warszawskiego.
Zgłaszano także tematy, które powinny być podejmowane przez Kluby i w Klubach: ekumenizm, rocznica Padziernika 1956 r, nauczanie Benedykta XVI, aktualnoć reformy soborowej, ciemne karty historii Kocioła, luby Jasnogórskie Prymasa Wyszyńskiego.
Prezes KIK-u we Wrocławiu odczytała list kilku osób z tego Klubu do ks. Michała Czajkowskiego.
Wnioskowano, aby w przyszłoci porządek dzienny Spotkania Prezesów był przekazywany Klubom na kilka dni przed spotkaniem, a nie na samym spotkaniu. Sekretarz Rady Porozumienia obiecał spełnić ten postulat.
Podziękowano władzom i całej społecznoci KIK-u częstochowskiego za zorganizowanie Pielgrzymki i Spotkania Prezesów.

Stanisław Latek


KIK Warszawa - obchody rocznicy odejcia Jana Pawła II

Czy pamiętacie jak rok temu spotkalismy się na Kopernika i wspólnie poszlimy na Mszę w. na pl. Piłsudskiego? Zachowajmy tę tradycję i w tym roku również razem udajmy się na uroczystoci obchodów rocznicy odejcia Ojca więtego.

W niedzielę 2 kwietnia o godzine 20.00

spotykamy się pod obecną siedzibą naszego Klubu przy ul. Obonej 7, skąd wspólnie przejdziemy na plac Piłsudskiego, gdzie wemiemy udział w Eucharystii.

Zabierzmy ze sobą wiece lub znicze.

Prosimy przekazać tę informację mailowo, sms-owo, telefonicznie lub osobicie wszystkim naszym klubowiczom.

Krzysztof Sawicki
Jakub Kiersnowski,
Marek Kielanowski

KIK WARSZAWA - JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA KIK W WARSZAWIE - ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/2006/warszawa/01-procent.phpodwiedzin od 27.06.2000