POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

Spotkanie Rady Porozumienia, 15. marca 2014 r.

Spotkanie Rady Porozumienia, 15. marca 2014 r.

Tegoroczne spotkanie Rady Porozumienia Klubów odbyło się w Warszawie w sobotę, 15. marca, w klasztorze SS. Franciszkanek, Służebnic Krzyża, przy ul. Piwnej 9/11.

Rolę gospodarzy pełnili przedstawiciele KIK-u warszawskiego Krzysztof Ziołkowski i Stanisław Latek.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą.

Przed rozpoczęciem właściwych obrad, którym z powodu nieobecności aktualnego przewodniczącego Rady, Zbigniewa Mortka przewodniczył Antoni Winiarski, a w których uczestniczyli prezesi, bądź przedstawiciele KIK-ów z Chrzanowa, Częstochowy, Katowic, Koszalina, Łodzi, Olsztyna, Płocka, Szczecina, Torunia i Warszawy ? sekretarz Rady poinformował zebranych o ustaleniach organizacyjnych dotyczących przerwy na posiłek, przewidywanego terminu zakończenia spotkania i o nadesłanych usprawiedliwieniach nieobecności przedstawicieli kilku Klubów.

Proponowany porządek spotkania przewidywał następujące punkty:

  1. Kanonizacja Jana Pawła II: udział Klubów w uroczystościach w Polsce i w Rzymie.
  2. Program Pielgrzymki Klubów na Jasną Górę i spotkania prezesów Klubów w dniu 7. czerwca br.
  3. Udział KIK-ów w IV Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich - 14. czerwca 2014.
  4. Informacja KIK-u warszawskiego o udziale tego Klubu w uroczystościach rocznicowych związanych z 25-leciem III RP.
  5. Inne ważne inicjatywy Klubów - podjęte i planowane.
  6. Dyskusja na temat możliwości i ewentualnego terminu konferencji na temat tożsamości KIK-ów.
  7. Sprawy różne.

Przedstawiciele kilku Klubów (warszawskiego, katowickiego, koszalińskiego, płockiego) poinformowali zebranych o inicjatywach i działaniach podejmowanych w związku z kanonizacją Jana Pawła II. Należą do nich: pielgrzymki do Rzymu, prelekcje i spotkania przygotowujące dane społeczności do uroczystości kanonizacyjnych, lokalne pielgrzymki ?śladami Jana Pawła II?, wieczory poezji. KIK z Lubaczowa poinformował drogą mailową o wydaniu specjalnego numeru miesięcznika TERAZ, poświęconego w całości Janowi Pawłowi II.

Przedstawiciele KIK-u warszawskiego poinformowali o spotkaniach/debatach z cyklu "Myśląc z Wojtyłą??, które odbywają się co miesiąc w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Współorganizatorem tych spotkań jest KIK warszawski.

Sekretarz Rady zapoznał zebranych z ciekawą i ważną inicjatywą pod nazwą Kanonizacyjna Akcja Miłosierdzia. Oto fragment informacji, która na adres sekretarza Rady Porozumienia przesłała Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia:

?Od 9 marca można na stronie internetowej www.iskramilosierdzia.pl publikować oraz czytać krótkie wpisy związane ze Świętym Papieżem Polakiem. Ujęte w formy podziękowań, próśb i postanowień stworzą niepowtarzalny, zbiorowy akt zawierzenia Bogu. Niedługo przed kanonizacją bł. Jana Pawła II wpisy zostaną wydrukowane i zebrane w postaci pamiątkowej Księgi. Księga natomiast zostanie przewieziona do Watykanu i złożona tam podczas uroczystości kanonizacyjnych jako duchowy dar Polaków.

W związku z tym chciałbym zaprosić Państwa do włączenia się w projekt poprzez rozpowszechnienie informacji o możliwości złożenia wpisu na stronie www.iskramilosierdzia.pl poprzez zamieszczenie na zaprzyjaźnionych stronach internetowych formularza lub banneru z odnośnikiem umożliwiającego dodawanie wpisów do Księgi?.

Także Prezydium Rady gorąca zachęca wszystkie Kluby do rozpowszechnienia przedstawionej akcji. Informacja o projekcie przesłana zostanie drogą mailową do Klubów, które korzystają z tej formy komunikacji.

Tegoroczna, już XXXIV Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę, ma się odbyć 7. czerwca. Szczegółowy program jest dopiero opracowywany. W dyskusji jaka została przeprowadzona zaproponowano, aby z prośbą o sprawowanie Mszy św. i wygłoszenie wykładu zwrócić się do następujących biskupów: G. Rysia, D. Muskusa, W. Polaka, A. Czai, D. Zimonia, J. Kupnego, W. Meringa. Antoni Winiarski powiedział, że abp Wiktor Skworc z Katowic nie może przybyć do Częstochowy w dniu 7. czerwca.

Temat wystąpienia powinien określić sam prelegent, ale byłoby dobrze, gdyby nawiązał do tematyki rodziny oraz nowych elementów w nauczaniu papieża Franciszka. Kolejna propozycja zakłada, że z prośbą o wygłoszenie wykładu na temat roli KIK-ów w przemianach roku 1989 KIK warszawski zwróci się do prof. A. Friszkego.

Ustalono, że prezes KIK-u krakowskiego Zbigniew Mortek zwróci się do biskupów G. Rysia i D. Muskusa z prośbą o wygłoszenie referatu i w zależności od odpowiedzi Prezydium Rady Porozumienia podejmie dalsze rozmowy z innymi biskupami oraz starania o przygotowanie ostatecznego programu Pielgrzymki.

Rozważania Drogi Krzyżowej przygotuje KIK z Krakowa, natomiast modlitwę powszechną - KIK z Łodzi. Do czytań i śpiewu psalmu zgłosili się członkowie Klubów z Katowic i Płocka.

Po zakończeniu właściwej Pielgrzymki odbędzie się spotkanie Prezesów Klubów (lub upoważnionych przedstawicieli Klubów).

Prezes Klubu częstochowskiego Kazimierz Świtalski poinformował o pewnych logistycznych aspektach Pielgrzymki i zobowiązał się, że wkrótce, czyli po zamknięciu programu, prześle do wszystkich Klubów ostateczny program tegorocznej Pielgrzymki.

Stanisław Latek zapoznał zebranych z programem IV Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, który odbędzie się 14. czerwca 2014 r. Warto zauważyć, że współprzewodniczącym obrad IV Kongresu będzie dr Krzysztof Ziołkowski, a za dokumentację fotograficzną Kongresu odpowiada dr Antoni Winiarski. Zainteresowanie uczestniczeniem w kongresie wyrazili przedstawiciele Klubów z Warszawy, Torunia, Szczecina i Chrzanowa.

Informację o udziale Klubu warszawskiego w uroczystościach rocznicowych związanych z 25-leciem III RP złożyli K. Ziołkowski i S. Latek. Podkreślali konieczność upamiętnienia zwłaszcza tych rocznic, które dotyczą wydarzeń mających znaczenie dla historycznych przemian w Polsce. Chodzi w szczególności o pierwsze wolne wybory, zaprzysiężenie rządu T. Mazowieckiego oraz Mszę św. Pojednania w Krzyżowej. KIK warszawski zamierza organizować obchody rocznicowe w porozumieniu z odpowiednimi urzędami państwowymi.

Jak donosi w mailu skierowanym do uczestników opisywanego spotkania Jerzy Czekalski, także KIK w Lubaczowie będzie organizował uroczystości upamiętniające powołanie w tym mieście Komitetu Obywatelskiego, w którego skład wchodzili działacze miejscowego KIK-u.

Przedstawiciele wszystkich obecnych na spotkaniu Klubów złożyli krótkie informacje o prowadzonych, lub planowanych w ich stowarzyszeniach inicjatywach i działalności. Oto niepełna lista tych przedsięwzięć: pielgrzymki, Dni Kultury Chrześcijańskiej, różnego rodzaju konkursy (recytatorskie, plastyczne), nabożeństwa, odczyty i sesje, kręgi biblijne, spotkania formacyjne, spotkania z młodzieżą, Praca w sekcjach tematycznych i terenowych, Tygodnie ekumeniczne, wyjazdy na imprezy kulturalne, współuczestniczenie w wydarzeniach diecezjalnych (synody, kongresy), promocja książek, zbiórki na działalność misyjną, pomoc niepełnosprawnym, współpraca z uniwersytetami III wieku, festyny parafialne, organizacja wystaw, Dni Życia, rekolekcje, wspomaganie misjonarzy.

Sekretarz Porozumienia przypomniał, że postulat zorganizowania konferencji o tożsamości KIK-ów zgłaszany jest od dwóch lat. Propozycja ta była dyskutowana na kilku ostatnich posiedzeniach Rady Porozumienia, podczas spotkań w Częstochowie oraz na spotkaniu Prezesów uczestniczących w uroczystościach jubileuszowych KIK-u w Lubaczowie. W lipcu 2013 Prezydium Rady Porozumienia opracowało wstępny program konferencji i zaproponowało datę tego spotkania (23-24 listopada 2013 r.).

Jesienią 2013 roku władze Klubu warszawskiego wystąpiły z wnioskiem, aby termin konferencji przesunąć na wiosnę 2014 r. Z kolei w styczniu 2014 większość członków Zarządu KIK-u w Warszawie opowiedziała się za przesunięciem terminu konferencji na 2015 rok. Jako powód tej decyzji uznano konieczność przygotowania się do uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II oraz do obchodów rocznic wielu historycznych wydarzeń, które miały miejsce w roku 1989 i 2004. Nie bez znaczenia są także finansowe aspekty organizacji konferencji. Jednocześnie władze Klubu warszawskiego z mocą podkreślają, że czują powinność zorganizowania konferencji, w której mogłyby uczestniczyć wszystkie istniejące w Polsce Kluby Inteligencji Katolickiej.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Klubów przyjęli stanowisko KIK-u warszawskiego ze zrozumieniem.

W związku z wyborem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zebrani uchwalili tekst listu gratulacyjnego do Księdza Arcybiskupa.

Spotkanie Rady Porozumienia zakończono modlitwą.

Stanisław Latek, sekretarz Rady Porozumienia

fot. Wojciech Salaodwiedzin od 27.06.2000