POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

Relacja z XXXII Pielgrzymki KIK-ów na Jasną Górę oraz ze spotkania Prezesów (02.06.2012 r.)

Pielgrzymka.

Już po raz 32. przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Pani zebrały się Kluby Inteligencji Katolickiej z całej Polski na tradycyjnej Pielgrzymce, by dziękować Bogu za kolejny rok pracy i prosić Go o umocnienie na dalsze lata działalności.

Program Pielgrzymki obejmował:

 • Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, koncelebrowana przez Ks. Arcybiskupa Wacława Depo - Metropolitę Częstochowskiego i kapelanów Klubów;
 • Wykłady w Kaplicy Różańcowej:
  • Ks. Abp dr Wacław Depo ? ?Kościół naszym domem. Moje zadania w Kościele?
  • Prof. Adam Biela z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ? ?Patriotyzm w kontekście jubileuszu ks. Piotra Skargi (1536 ? 1612). Aktualność na dzień dzisiejszy?
 • Modlitwę i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich, a po niej modlitwę i złożenie kwiatów pod pomnikiem Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

 

Nowy Metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo nawiązał w swej homilii do czytanego w tym dniu fragmentu Ewangelii św. Jana, w którym Ewangelista przytacza dialog Jezusa z arcykapłanami: ?Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi?. Oni zastanawiali się między sobą: ?Jeśli powiemy: ?Z nieba?, to nam zarzuci: ?Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?? Powiemy: ?Od ludzi??. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: ?Nie wiemy?. Jezus im rzekł: ?Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię?. Arcybiskup mówił o szczerym, bez zastawiania pułapek, poszukiwaniu prawdy. Na tym między innymi powinna polegać posługa myślenia, którą powinny świadczyć Kluby Inteligencji Katolickiej. W swej homilii Ks. Arcybiskup nawiązał też do swej pracy duszpasterskiej w diecezji zamojsko-lubaczowskiej i serdecznych kontaktów z KIK w Lubaczowie.

Warto podkreślić, że Klub w Lubaczowie obchodzi jubileusz 25-lecia. Właśnie z tej okazji podczas mszy św. w Kaplicy cudownego obrazu członkowie KIK-u lubaczowskiego pełnili funkcję lektorów czytań mszalnych i odczytali modlitwę wiernych. Przygotowali też rozważania na poszczególne stacje Drogi Krzyżowej.

Wykłady, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywały się w Kaplicy Różańcowej. Pierwszy wykład Metropolity Częstochowskiego, którego temat został zmieniony w stosunku do pierwotnej propozycji, dotyczył Kościoła jako naszego domu, miejsca spotkania z Bogiem oraz naszych zadań wynikających z faktu obecności w tym szczególnym domu.

Charakteryzując świat współczesny prelegent mówił o utracie ciekawości, o upadku autorytetów, kreowaniu świeckich bożków, programach antykościelnych (na przykład w Austrii). Nasze zadania to zaufanie i wierność Bogu, kształtowanie wrażliwych sumień, apostolskość, bo kto wierzy w Boga nigdy nie jest sam. Musimy iść za Jezusem razem z innymi. Nasz Kościół jak prawdziwy dom powinien być otwarty dla poszukujących.

Drugi wykład przygotowany i przesłany organizatorom Pielgrzymki przez prof. Adama Bielę przypomniał postać wybitnego kaznodziei Piotra Skargi w związku z czterechsetleciem Jego śmierci.

Oto krótki fragment tego wykładu odczytanego przez Włodzimierza Wysoczańskiego, prezesa KIK-u we Wrocławiu, współprzewodniczącego Rady Porozumienia: "Najważniejszym przesłaniem patriotycznym o. Skargi jest przykazanie bezinteresownej służby ojczyźnie, jako dobru wspólnemu. Patriotyzm - jego zdaniem - jest nieodłączny od moralności chrześcijańskiej i stąd też miłość ojczyzny jest świętym obowiązkiem i prawem, które sam Bóg zapisał w ludzkich sercach. Jego patriotyzm nie jest tylko pozytywnym uczuciem o charakterze przelotnym, lecz jest postawą konkretnej służby i miłości bliźniego we wspólnocie, której na imię ojczyzna."

Po wykładach Klubowi pielgrzymi zgromadzili się przy pomniku Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Przedstawiciele KIK-ów zmówili modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego i złożyli - u stóp pomnika - wiązankę kwiatów.

Kolejnym ważnym etapem Pielgrzymki była Droga Krzyżowa po Wałach Jasnogórskich. Jak już wcześniej wspomniano głębokie rozważania z wiodącym motywem potrzeby zdobywania i pogłębiania mądrości przygotowali członkowie KIK-u -jubilata z Lubaczowa. Oni też poprowadzili zgromadzonych wokół kompleksu klasztornego podczas Drogi Krzyżowej.

Pielgrzymkę zakończono tradycyjnie przy pomniku Błogosławionego Jana Pawła II. Tu właśnie odmówiono modlitwę o kanonizację i złożono kwiaty.


Spotkanie prezesów

Po krótkiej przerwie prezesi (bądź inni przedstawiciele) KIK-ów zebrali się w redakcji tygodnika "Niedziela", gdzie po skromnym posiłku rozpoczęło się zapowiadane wcześniej spotkanie. Program spotkania, które prowadził Antoni Winiarski, współprzewodniczący Rady Porozumienia, był następujący:

 • Informacja o pracach nad dokumentem warszawskiego KIK ?Misja i etos KIKu?;
 • Dyskusja na temat celów i form działania Porozumienia KIK w przyszłości;
 • Program jesiennego spotkania Prezesów Klubów;
 • Informacja o Dniu Papieskim 2012;
 • Kluby wobec rocznicy Soboru Watykańskiego II;
 • Przegląd inicjatyw i wydarzeń w Klubach.

 

Wspomniany dokument (patrz załącznik nr 1) został przedstawiony/przeczytany przez wiceprezesa warszawskiego KIK Krzysztofa Ziołkowskiego. Wcześniej sekretarz Rady Porozumienia przypomniał powody i okoliczności uzasadniające potrzebę sformułowania - na nowo - dokumentu określającego tożsamość Klubu warszawskiego i zmianę formuły funkcjonowania Porozumienia Klubów. Są to m.in. okoliczności następujące: coraz mniejsza liczba Klubów w Polsce, coraz bardziej wyraźnie zróżnicowana forma działania Klubów, coraz silniejsze różnice w postrzeganiu współczesnych problemów społecznych i politycznych w Polsce i na świecie, chęć przedstawicieli niektórych Klubów do oddziaływania na opinię publiczną poprzez wykorzystanie forum Porozumienia Klubów, sposób umiejscowienia Klubów w relacjach Kościół - społeczeństwo obywatelskie. Niektóre z tych spraw ujawniły się dość wyraźnie podczas ostatniego spotkania Rady Porozumienia w Warszawie.

Po wystąpieniach S.Latka i K.Ziołkowskiego odbyła się krótka dyskusja, podczas której zgłaszano uwagi do tekstu dokumentu "Misja i etos KIK-u". W dyskusji brali udział Antoni Winiarski, Janusz Goławski, Krystyna Bodnar, Wanda Czerwińska. Niektórzy kwestionowali zapis w dokumencie dotyczący niezależności Klubów ("Jesteśmy Klubem niezależnym zarówno od władzy państwowej czy samorządowej jak i hierarchii kościelnej"). Antoni Winiarski zaproponował zebranym, aby dokument warszawskiego KIK stał się przedmiotem debat i dyskusji w poszczególnych Klubach, a wiosną przyszłego roku należałoby zorganizować konferencję podsumowującą te dyskusje.

W kolejnym punkcie zebrania dr Antoni Winiarski zapoznał zebranych z wnioskami katowickiego KIK przyjętymi na zebraniu Zarządu w dniu 10 maja 2012 roku. Oto skrócony zapis tych wniosków:

 • Istnieje potrzeba dalszego istnienia Porozumienia KIK;
 • Prezesi poszczególnych KIK-ów obecnych na spotkaniu wybierają 4 osobową grupę kierującą Porozumieniem (3 współprzewodniczących i sekretarza). Nie istnieje potrzeba powoływania Rady Porozumienia;
 • Do celów Porozumienia KIK powinny należeć:
  • wymiana doświadczeń
  • wymiana informacji
  • współpraca dla realizacji konkretnych celów
  • zajmowanie stanowisk w istotnych sprawach publicznych w imieniu całego Porozumienia przyjmowane na zasadzie consensusu.

 

Zdaniem władz KIK-u katowickiego spotkania Prezesów Porozumienia KIK powinny odbywać się dwa razy w roku (na Jasnej Górze w czerwcu oraz jesienią).

KIK w Katowicach proponuje także, aby wnioski z dyskusji na Jasnej Górze o przyszłości Porozumienia były rozesłane do wszystkich Klubów do przedyskutowania, a następnie przyjęte na spotkaniu na Jasnej Górze w czerwcu 2013 r.

W dyskusji wypowiedzieli się m.in. Zbigniew Mortek, Ryszard Kleszcz, Wojciech Sala, Piotr Witkowski. Większość wypowiadających się akceptowała wnioski katowickiego KIK, ale optowała za utrzymaniem częstotliwości 3-ch spotkań prezesów w roku. Zgodzono się, aby przez rok dyskutować zarówno na temat dokumentu o tożsamości Klubów (nazwa KIK zobowiązuje!) oraz o formach pracy Porozumienia. Za rok na Jasnej Górze podczas spotkania Klubów można byłoby przyjąć stosowne, wypracowane wcześniej ustalenia.

Program jesiennego spotkania Prezesów w Lubaczowie przedstawił gospodarz tego wydarzenia, prezes miejscowego Klubu p. Jerzy Czekalski (Vide Załącznik nr 2). Prezes Czekalski odpowiadał następnie na pytania dotyczące logistycznych aspektów spotkania.

Informację o Dniu Papieskim 2012 przedstawił Stanisław Latek. Mimo, że Kluby tradycyjnie od wielu lat angażują się w rozmaite działania związane z obchodami Dnia Papieskiego, to tegoroczne obchody organizowane (14 października) pod hasłem Jan Paweł II - Papież Rodziny powinny być szczególnie uroczyste i powszechne. Warto przypomnieć społecznościom klubowym ważniejsze elementy nauczania Jana Pawła II o rodzinie, a w szczególności te zawarte w Jego przemówieniach wygłoszonych w Kielcach w roku 1991 roku oraz w Kaliszu w 1997 roku. Warto też zajrzeć do Listu do rodzin z roku 1994 i encykliki Evangelium Vitae (1995). Sekretarz Rady i członek Ogólnopolskiego Komitetu Dnia Papieskiego apelował też o włączanie się Klubów w zbiórkę publiczną organizowaną w okresie obchodów Dnia Papieskiego. W tej sprawie S.Latek prześle Klubom odpowiednie materiały w odrębnej korespondencji.

Ewa Zduńska z toruńskiego KIK przedstawiła zebranym informację o Wieczorach Soborowych organizowanych w Toruniu oraz zapowiedziała zakończenie tego cyklu spotkań w dniach 12-13 października. Do tematyki soborowej nawiązał też w swym wystąpieniu redaktor naczelny NIEDZIELI, ks. infułat Ireneusz Skubiś, który uczestniczył w końcowej części spotkania. Także członkowie Prezydium Rady Porozumienia apelowali, aby Kluby włączyły do swych jesiennych programów problematykę soborową.

Zebrani poinformowani zostali, że poza KIK w Lubaczowie, swój jubileusz 25-lecia obchodzi w tym roku także KIK w Płocku. W programie uroczystości, które odbędą się 15. września, przewidziano m.in. zwiedzanie Płocka, uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem miejscowego biskupa oraz konferencję na temat: "Wiara a świat nauki". KIK w Płocku wyśle zaproszenia do bratnich Klubów w terminie późniejszym.

Sprawozdanie sporządził S.Latek


Załącznik nr 1

Misja i etos KIK-u

Misją Klubu Inteligencji Katolickiej jest przemiana otaczającego świata na bliższy nauce Jezusa Chrystusa, bliższy ideałom Ewangelii.

Pojęcie inteligencji traktujemy bardziej jako kategorię etyczną niż intelektualną. W określeniu tym dostrzegamy wyzwanie, aby otrzymane talenty rozwijać, posiadane umiejętności doskonalić, zdobywaną wiedzę poszerzać?, a wszystkim dzielić się z innymi służąc w ten sposób dobru wspólnemu.

Jako inteligencja katolicka, otwierając się na transcendencję, staramy się tworzyć środowiska przepojone duchem wspólnotowym i klimatem dialogu; dążymy do pogłębiania wiary, uczymy się odpowiedzialności za Kościół i za kształt współczesnego chrześcijaństwa w duchu II Soboru Watykańskiego. Wierni tradycji wolnościowej chcemy służyć Polsce, rodzinie, chrześcijańskiej formacji człowieka, nie bojąc się, jeśli trzeba, iść pod prąd. Biorąc udział w życiu publicznym, niezależnie od własnych poglądów czy sympatii politycznych, staramy się budować kulturę społeczną i polityczną opierając się na ewangelicznych ośmiu błogosławieństwach.

Uznajemy autonomię państwa i Kościoła, traktując ją jako przyjazny rozdział, czyli wzajemną niezależność i współdziałanie dla dobra wspólnego; w samym zaś Kościele ? zgodnie z nauczaniem II Soboru Watykańskiego ? uznajemy podmiotowość świeckich. Jesteśmy Klubem niezależnym zarówno od władzy państwowej czy samorządowej jak i hierarchii kościelnej.

Włączamy się w budowanie w Polsce i na świecie społeczeństwa obywatelskiego. Staramy się współtworzyć ład społeczny umożliwiający rozwój duchowy i materialny każdego człowieka. Troszczymy się o rozwój kultury religijnej, cechującej się otwartością na poglądy innych (również katolików, którzy myślą odmiennie niż my w różnych sprawach, także religijnych), ekumeniczną współpracą i dialogiem z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i religiami. Staramy się też o otwartość wobec innych narodów (szczególnie sąsiedzkich) i o pojednanie z nimi.

Pragniemy realizować chrześcijański ideał prawdy: mamy świadomość, że chrześcijaństwo jest drogą do prawdy, ale my nie jesteśmy jej posiadaczami. Wątpienie jest cechą współczesnego człowieka; charakteryzuje nas otwarty stosunek do ludzi szukających, bo uważamy, że prawo do prawdy i dążenia do niej pociąga za sobą prawo do błędu; staramy się więc szanować cudze poglądy, nawet jeśli uważamy je za błędne.


Załącznik nr 2

JUBILEUSZ 25-LECIA
Klubu Inteligencji Katolickiej
w Lubaczowie

Jesienne spotkanie Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski

Lubaczów 13-14 października 2012 r.

PROGRAM:

13 października 2012 r. (sobota)

830 śniadanie.
930 wyjazd do Horyńca Zdroju (zwiedzanie Centrum Rehabilitacji KRUS), Nowin Horynieckich (modlitwa w Kaplicy Matki Bożej, miejscu objawienia Matki Boskiej trójce pastuszków, 12 czerwca 1636 r., gdzie bije cudowne źródełko), Radruża (zwiedzenie perły Roztocza ? greckokatolickiej cerkwi obronnej, z 1583 r.
1400 obiad.
1500 obrady prezesów i przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski.
1730 Różaniec św. (prowadzą przedstawiciele Klubów).
1800 Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, pod przewodnictwem ks. kanonika Andrzeja Stopyry ? Dziekana i asystenta Klubu, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, rekoronowanym przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 19 czerwca1983 roku, na Jasnej Górze. Zejście do krypty w podziemiach konkatedry pw. Bł. Jakuba Strzemię, gdzie spoczywają doczesne szczątki biskupów lwowskich ? administratorów apostolskich w Lubaczowie: ks. bpa dra Jana Nowickiego i ks. bpa prof. Mariana Rechowicza (rektora KUL w latach 1956-1965) oraz ks. kard. Władysława Rubina ? lwowianina na drogach świata.
1900 uroczysta kolacja.
2000 dalszy ciąg obrad.


14 października 2012 r. (niedziela)

745 śniadanie
830 zwiedzanie Muzeum Kresów w Lubaczowie (prelekcja o dziejach i historii Lubaczowa). Spotkanie z Pasterzem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
1100 Msza św. z homilią, w XII Dniu Papieskim, z okazji Jubileuszu 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie, celebrowana przez Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, inaugurująca XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie.
1300 obiad.
1530 Uroczysty Koncert w konkatedrze lubaczowskiej pt. ?POKOLENIA?, z okazji Jubileuszu 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie, pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej ? Pierwszej Damy, wykonany przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, pod dyr. Tadeusza Wicherka, przy udziale naszych dzieci i ich rówieśników z Teatru Małych Form.
1800 kolacja.
2000 Apel papieski na stadionie, przy Krzyżu i obelisku upamiętniającym pobyt Błogosławionego Jana Pawła II w Lubaczowie, 2-3.06.1991 r. Rozważania oparte o nauczanie Błogosławionego Jana Pawła II ? czytają członkowie rodzin.
Złożenie pod obeliskiem wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, Klubów Inteligencji Katolickiej i mieszkańców.
2045
 • Przemarsz drogą papieską do konkatedry, przy dźwiękach Orkiestry Dętej Lubaczowa. Apel Jasnogórski w Sanktuarium przed obrazem Matki Bożej Łaskawej.
 • Przemarsz pod pomnik Błogosławionego Jana Pawła II, przy kościele św. Karola Boromeusza.
 • Modlitwa do Błogosławionego Jana Pawła II. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. O godz. 2137 chwila modlitewnej ciszy.odwiedzin od 27.06.2000