POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Chrzanów: XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie 21.10.2006

Spotkanie z okazji 25 lecia Klubu Inteligencji Katolickiej
w Chrzanowie

 

Klub powstał w roku 1981 ale ródeł Klubu trze­ba szu­kać wczeniej - w grupach Du­sz­pasterskiego Synodu Ar­chi­die­cezji Kra­kow­­­skiej, w spotkaniach for­ma­cyj­nych, wy­kła­dach dla inte­li­gen­cji orga­ni­zo­wanych w parafii w. Mikołaja, na które za­­praszał ówczesny pro­­boszcz p. ks. Zbig­niew Moń­ko. Jednym z animatorów tamtych spot­kań była Słu­ga Boża Ja­­ni­na Woy­na­row­ska. W ów­czes­nej sy­tu­a­cji politycznej nie mogło jednak dojć do re­jestracji Klu­­­bu, a udział w spotkaniach narażał uczes­t­ni­ków na szykany władz.

Po wyborze papieża Jana Pawła II i pow­sta­niu NSZZ „Solidarnoć” do idei powrócono i Klub został za­re­jestro­wany na miesiąc przed stanem wo­jen­nym. Pier­wszym pre­ze­sem został p. Zbi­gniew Szuta, in­ży­nier pro­wadzący budowę kocioła Matki Bożej Ró­żań­cowej w Chrza­no­wie.

Członkowie Klubu czynnie uczestniczyli w ży­ciu Ko­cio­ła i życiu społecznym Ziemi Chrza­no­w­skiej. Po­ma­ga­li przy budowie ko­­­cioła Matki Bożej Różańcowej na Os. Pół­noc, pra­co­wali w grupach parafialnych, w Du­sz­­pas­ter­skiej Radzie Parafialnej, pie­wa­li w chó­rach. Byli współ­za­ło­życielami sto­warzyszeń: Fundacji im. w. Brata Al­ber­­ta, Towarzystwa O­wia­­towego Ziemi Chrzanowskiej, Hospicjum w. Jó­zefa.

Klub od początku był związany z ruchem od­nowy Pań­stwa – NSZZ „Solidarnoć”. Wie­lu je­go za­ło­ży­cieli było dzia­ła­czami Związku. Gdy tylko wy­walczono ta­ką możliwoć, współ­tworzyli życie po­li­­tycz­ne. Byli współ­założycielami Komitetu Oby­wa­tel­skiego „Soli­dar­noć” Ziemi Chrza­now­skiej, ko­mi­te­tów wyborczych, rad­nymi w sa­morządzie te­ry­to­rial­nym, pełnili funkcje bur­mi­strza Chrzanowa i wice­prze­­wo­dni­czą­cego Rady Miej­skiej w pierwszej kadencji Rady.

Dzisiaj mimo swoistej „konkurencji” licz­nie działających or­ga­nizacji poza­rzą­do­wych, Klub u­trzy­­mu­je się. Fe­no­me­nem są cotygodniowe spot­ka­nia formacyjne. Skła­da­ją się na nie wykłady, mod­li­twa, kręgi biblijne, praca w grupach, wieczory klu­bowe. Te­ma­tyka: religijna, społeczna, po­li­ty­czna, his­toryczna. Odbyło się około 1000 spot­kań.

Od roku 1983 or­ga­ni­zo­wane są Tygodnie Kultury Chrze­ci­jań­skiej. Bar­dzo cieszy liczny udział dzieci i mło­dzie­ży, po­etów, chó­rów, wymienitych prelegentów – w wielu ko­­ciołach chrza­nowskich, muzeum, bi­­blio­te­ce, domu kultury.

W latach 1986-1991 radocią na­szą był zespół dziecięcy „Arka Pana”. Wystawilimy 25 przed­sta­wień z u­dzia­łem 64 dzieci. Na lata 1999-2004 przypada piewanie zespołu mło­dzie­żowego „Numen”. Po raz pier­wszy zespół zapiewał na peregrynacji obrazu Matki Bos­kiej Częstochowskiej. Występował w parafii w. Mikołaja, Miłosierdzia Bożego, na Mszach w. dla młodzieży, czuwaniach, w czasie wiąt, w Tygodniach Kultury Chrze­cijańskiej.

Członkowie Klubu uczestniczyli w krajowych i mię­dzy­na­rodowych spotkaniach orga­ni­za­cji katolickich, w Zjazdach Gnie­nień­skich, kongresie „Pax Ro­mana”, w wiatowych Dniach Młodzieży, nad Lednicą, w Taizè. Klub jest znany w Polsce szczególnie dzię­ki czyn­ne­mu udziałowi w Radzie Porozumienia KIK.

W spotkaniach sięgamy po tradycyjne i no­wo­czesne rod­ki przekazu. Klub ma własną stro­nę internetową, wy­dał płytę multi­me­dial­ną „Nie jeste sam Papieżu nasz kochany” – pokłosie „Dni z Ojcem więtym w XX-lecie Jego pontyfikatu”. Od siedmiu lat wydawany jest biuletyn klubowy w wersji drukowanej i na stronach internetowych Klubu.

Wojciech Sala

 

 {mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}
{mosimage}

Fot. Wojciech Sala, Jan Salaodwiedzin od 27.06.2000