POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Chrzanów - Kręgi biblijne (1) z ks. Romanem Sławeńskim

Krąg 1 - 16 listopada 2005 r.

Zastanawialimy się od czego zaczniemy czytanie Biblii: czy Księgi Hioba (ahistorycznej), Ewangelii wg w. Łukasza, w. Jana, ewentualnie wg czytań liturgicznych albo też wybierając interesujące fragmenty. Ksiądz przypomniał zasady czytania Biblii. Lectio to czytanie dosłowne, wydobycie treci literalnych. Ale czytając Biblię poszukujemy też sensu ukrytego. Pismo w. jest Słowem Bożym wcielonym w słowo ludzkie. Apostołowie rozpoznawali Jezusa jako Syna Bożego. Gest Jezusa-człowieka jest gestem Boga.

Słowa Pisma to język ludzki, w nim jest ukryte Słowo Boże. Z Pisma odczytujemy ukrytą rzeczywistoć Jezusa.

Pismo kryje w sobie różne wymiary. Wymiar moralny: odczytujemy wskazówki dotyczące naszego postępowania, zasady działania. Wymiar teologiczny: odkrywamy treci dotyczące Pana Boga, treci wiary: w co wierzymy, kim jest Bóg, kim jest człowiek. To pytania teologiczne. Wymiar eschatologiczny: odczytujemy Pismo w perspektywie ostatecznoci, stawiamy pytania dotyczące końca wiata. Pismo w. Ono jest zapowiedzią tego, co będzie w ostatecznoci, na końcu dziejów.

Nie każdy tekst Pisma zawiera wszystkie wymiary, ale np. przypowieć o Zacheuszu (Łk.19,1-10) tak. Jest tu wymiar moralny: "Jeli kogo, w czym skrzywdziłem, oddaję poczwórnie", jest wiara w Jezusa: "Przyjął go rozradowany", jest też zapowied uczty wiecznej: "Dzi zbawienie stało się udziałem tego domu". Im bardziej jestemy nastawieni na Ducha więtego, tym więcej odczytamy. Podczas naszego czytania Duch więty ponownie staje się autorem. Słowo Boże zostało zaszyfrowane w Pimie więtym, przy czytaniu Pisma z Duchem więtym następuje jego deszyfrowanie. Można porównać, że Duch więty jest "Enigmą". On działał przy pisaniu i musi działać przy czytaniu.

Nasze czytanie musi być modlitwą. Czytający musi posiadać łaskę. Mamy przykłady czytania tekstów Pisma bez wiary przez wielkich egzegetów - uczonych. Równoczenie ludzie nie mający dużej wiedzy mogą wietnie odczytywać Pismo więte. Sprawdzianem jest pokora. Jeli kto powie: "Duch więty mi to mówi." - może to być brakiem pokory. Duch więty nie działa przez człowieka pysznego, choć może się nim posłużyć. Pismo musi być czytane w takim klimacie jak było pisane - w klimacie wiary. Lud Boży otrzymuje depozyt wiary. Z wiary ludu wyrosło Pismo w. Lekturę Pisma zaczniemy od Ewangelii wg w. Łukasza. Za miesiąc rozważać będziemy rozdział pierwszy.

Spisał Wojciech Salaodwiedzin od 27.06.2000